Algemene voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens de wijkkrant.nl website te gebruiken. Door de wijkkrant.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de wijkkrant.nl website.

Wijkkrant.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website wijkkrant.nl . Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. wijkkrant.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van wijkkrant.nl . wijkkrant.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige levitra internetgebruikers, andere derden of de beheerders van wijkkrant.nl zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding in welke vorm of omvang dan ook ontstaat.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om wijkkrant.nl te gebruiken voor illegale doeleinden, doeleinden die indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde, die inbreuk (kunnen) maken op de rechten van intellectuele eigendom of andere rechten van derden,of het versturen (via email) of plaatsen via van inhoud die illegaal, hinderlijk, misbruikend, dubbelzinnig, onbeschaafd is, of die als spam gekenmerkt kunnen worden. De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van zowel wijkkrant.nl als anderen door het gebruik van misleidende identiteiten is niet toegestaan.

Wijkkrant.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. wijkkrant.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. of dat de aangeboden informatie / c.q. website ten allertijde beschikbaar zal zijn. eventuele onderbreking in de dienstverening door b.v. het niet aanwezig zijn van de website geeft geen recht op schadevergoeding/restitutie in welke vorm of omvang dan ook.

Wijkkrant.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. wijkkrant.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. wijkkrant.nl is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik door derden in welke vorm dan ook van de website, de systemen of gegevens. wijkkrant.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Voor alle bestellingen van producten of diensten gedaan op  wijkkrant.nl zijn deze aanvullende  algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

 

Close Comments